انواع فعالیت Activity types

Task dependent – از این نوع وقتی استفاده کنید که باید چند منبع به صورت همزمان بر روی فعالیت کار کنند. منابع تخصیص داده شده براساس تقویم فعالیت زمان بندی می شوند.

 

 Resource dependent – اگر چندین منبع رو به یه فعالیت تخصیص دادید و هر کدوم می تونن به تنهایی روی فعالیت کار کنند، از این نوع استفاده کنید. مدت زمان فعالیت براساس در دسترس بودن منابع تخصیص داده شده، تعیین میشه.

 

 Level of effort – مدت زمان این فعالیت وابسه به فعالیت های پیش نیازی و/یا پس نیازیش داره. نمی تونید به این فعالیت قیدی اختصاص بدید. این فعالیت موقع تسطیح منابع در نظر گرفته نمیشه.

 

از این نوع، واسه فعالیتهایی استفاده کنید که به فعالیتهای دیگه وابسته هستند. مثلاً  این فعالیت رو می تونید به کارهای بخش نگهبانی و حفاظت یا بخش دفتری تخصیص بدید.

فعالیت LoE شباهت ها و تفاوتهایی با فعالیت Hammock داره.

 

فعالیت LoE از تفویم خودش برای تعیین تاریخ ها استفاده می کنه اما Hammock نه.

فعالیت LoE می تونه هر نوع رابطه ای داشته باشه اما Hammock فقط رابطه های شروع به شروع و پایان به پایان رو می تونه داشته باشه.

 

 

Start Milestone – نشان دهنده شروع یک مرحله از پروژه است. می تونید بهش Work product ، هزینه یا مستندات رو تخصیص بدید.

 

 

Finish Milestone – نشان دهنده پایان یک مرحله از پروژه است. می تونید بهش Work product ، هزینه یا مستندات رو تخصیص بدید.

 

 

WBS summary – برای خلاصه کردن و نمایش یه سطح از WBS به کار میره. این فعالیت یک گروه از فعالیتها که در یک سطح خاص از WBS هستند رو شامل میشه.

تاریخ ها در این فعالیت براساس زودترین تاریخ شروع فعالیتهای گروه و دیرترین تاریخ پایان این فعالیتها مشخص میشه. مدت زمان این فعالیت براساس تقویم خودش محاسبه میشه.

توجه: نمی تونید یه قید رو به یه فعالیت WBS summary تخصیص بدید.

 

 

Task dependent activity

For a task dependent activity, assigned resources schedule according to the activity’s calendar rather than according to their designated resource calendars.

Use task dependent activities when multiple resources assigned to the same activity need to work together.

 

Resource dependent activity

Resources assigned to this type of activity are scheduled to work according to the resources’ calendars rather than the activity’s calendar. The activity’s duration is determined by the availability of resources to work on the activity.

Use resource dependent activities when multiple resources assigned to the same activity can work independently.

 

Level of effort activity

A level of effort activity’s duration is dependent on its predecessor and/or successor activities. Level of effort activities cannot have constraints assigned to them. Level of effort activities are not included when leveling resources.

Use level of effort activities for on-going tasks that depend on other activities. For example, you could assign level of effort activities for clerical work, a security guard, or even some aspects of project management.

A level of effort activity is similar to but different from a hammock activity.

  • A level of effort activity uses its assigned calendar to summarize its dates. Hammocks are not scheduled using their own calendar.
  • Any type of relationship can be assigned to a level of effort activity. Only a start-to-start and finish-to-finish relationship can be assigned to a hammock activity.
  • A level of effort activity's duration is calculated from the earliest early start of its predecessors/successors (linked to the start end of the level of effort activity) to the latest early finish of its predecessors/successors (linked to the finish end of the level of effort activity).

    A hammock activity’s duration is calculated from the earliest early start of its predecessors to the latest early finish of its successor activities.

 

Start milestone activity

A start milestone activity marks the beginning of a major stage in the project. Since a start milestone activity does not have a duration, it is sometimes referred to as a “zero duration activity.”

A start milestone may have a primary resource and expenses associated with it, but cannot have resource assignments, role assignments, or time-based costs such as labor. You can assign work products or documents to a start milestone.

 

Finish milestone activity

A finish milestone activity marks the end of a major stage in the project. Since a finish milestone activity does not have a duration, it is sometimes referred to as a “zero duration activity.”

A finish milestone may have a primary resource and expenses associated with it, but cannot have resource assignments, role assignments, or time-based costs such as labor. You can assign work products and documents to a finish milestone.

 

WBS summary activity

Use a WBS summary activity to summarize a WBS level. The WBS summary activity comprises a group of activities that share a common WBS level. For example, all activities whose WBS codes start with A (A.1, A.1.1, A.1.1.2, A.2, A.3 and so forth) can be part of one WBS activity whose WBS code is A. At a lower level, all activities whose WBS codes start with A.1 (A.1, A.1.1, A.1.1.2 and so forth) can be part of a WBS activity whose WBS code is A.1.
 

The dates calculated on a WBS summary activity are based on the earliest start date of the activities in the group and the latest finish date of these activities. The WBS summary activity duration is calculated based on its assigned calendar.
 

Note

  • You cannot assign constraints to WBS summary activities
/ 0 نظر / 374 بازدید