نوع مدت زمان Duration Type

نرخ منبع  بر زمان ثابت (Fixed Units/Time) :  اگه می خواهید وقتی مدت زمان فعالیت یا میزان منابع تغییر می کنه، نسبت منابع بر زمان ثابت بمونه، از این نحوه محاسبه استفاده کنید. این نوع وقتی استفاده می شه که فعالیت، منابع ثابتی داره که کارایی ثابتی در هر دوره زمانی دارن.

اغلب وقتی نوع فعالیت Resource Dependent هست، باید از این نوع محاسبه استفاده بشه.

 

 

مدت زمان ثابت و نرخ منبع  بر زمان ثابت: اگه منابع تغییر می کنن و می خواهیم مدت زمان فعالیت ثابت بمونه از این نوع استفاده می کنیم. این نوع وقتی استفاده میشه که فعالیت باید در یک بازه زمانی مشخص، بدون توجه به منابع تخصیص داده شده، تموم بشه.

اغلب وقتی نوع فعالیت Task Dependent هست، باید از این نوع محاسبه استفاده بشه.

 

مثال: برای تست یک خط لوله، باید مایع با فشار خاصی به مدت زمان معینی در داخل لوله قرار بگیره و در پایان این مدت (مثلاً یک روز) میزان افت فشار اندازه گرفته میشه.

 

مقدار منابع ثابت: وقتی که مدت زمان یا نرخ زمانی استفاده از منابع متغیر هست اما میزان کل منبع مورد استفاده ثابته از این روش محاسبه استفاده میشه. از این نوع وقتی استفاده می کنیم که میزان کاری که باید انجام بشه ثابت هست و افزایش منابع می تونه باعث کاهش مدت زمان فعالیت بشه.

اغلب وقتی نوع فعالیت Resource Dependent هست، باید از این نوع محاسبه استفاده بشه.

 

مثال: کندن یک کانال، اگه توسط یه لودر انجام بشه، 2 روز طول می کشه (یعنی 2 لودر-روز = 1 لودر * 2 روز) حالا اگه یه لودر دیگه همزمان از سمت دیگه کانال شروع به کار کنه، کار توی یه روز تموم میشه (یعنی 2 لودر-روز = 2 لودر * 1 روز)

 

 

زمان ثابت و مقدار منابع ثابت: اگه نرخ زمانی منابع تغییر می کنن و می خواهیم مدت زمان فعالیت ثابت بمونه از این نوع استفاده می کنیم. این نوع وقتی استفاده میشه که فعالیت باید در یک بازه زمانی مشخص تموم بشه و مقدار کار هم ثابت هست.

اغلب وقتی نوع فعالیت Task Dependent هست، باید از این نوع محاسبه استفاده بشه.

 

 

Choose Fixed Units/Time if you want the resource units per time to remain constant when the activity duration or units change. This type is used when an activity has fixed resources with fixed productivity output per timeperiod. You most often choose this duration type when you are using resource dependent activities.

Choose Fixed Duration & Units/Time if you want the activity duration to remain constant and the remaining units to change. This type is used when the activity is to be completed within a fixed timeperiod regardless of the resources assigned. You most often choose this duration type when you are using task dependent activities.

Choose Fixed Units if you want the activity units to remain constant when the duration or resource units per time change. This type is used when the total amount of work is fixed, and increasing the resources can decrease the activity duration. You most often choose this duration type when you are using resource dependent activities.

Choose Fixed Duration & Units if you want the activity duration to remain constant and the units/time to change. This type is used when the activity is to be completed within a fixed timeperiod and the total amount of work is fixed. You most often choose this duration type when you are using task dependent activities.

 

/ 0 نظر / 370 بازدید